Home | Voorwaarden Giveaway

Voorwaarden Giveaway Schoeffaerts

Als je deelneemt aan de promoties en giveaways van Schoeffaerts (de ”Giveaways”), ga je volledig akkoord met deze algemene voorwaarden van Schoeffaerts en verklaar je dat je aan alle vereisten voldoet om daarvoor in aanmerking te komen.

Datum van Giveaways

De Giveaways beginnen en eindigen op de datum die is gespecificeerd in de communicatie omtrent de giveaway. Deelnames na de sluitingsdatum worden niet geaccepteerd.

Meedoen

In de communicatie wordt de procedure uitgelegd. Er zijn geen kosten aan de deelname verbonden en het is niet nodig om een aankoop te doen om mee te dingen voor de Giveaways. Er wordt slechts één inzending per persoon geaccepteerd, bij meerdere inzendingen van dezelfde persoon, wordt deze gediskwalificeerd, tenzij expliciet anders is aangegeven. Bij deelname aan een Giveaway, kom je niet in aanmerking voor prijzen die worden toegekend in een andere Giveaway, tenzij je aan elke Giveaway apart deelneemt.

De winnaar

De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle goede inzendingen. De winnaar wordt hiervan op de hoogte gebracht via onze officiële accounts na de sluitingsdatum van de Giveaway. Als het niet mogelijk is om contact op te nemen met de winnaar of als de winnaar niet binnen 5 werkdagen de prijs opvraagt, behoudt Schoeffaerts zich het recht voor om de prijs in te trekken van de winnaar en een andere winnaar te kiezen. De beslissing van Schoeffaerts met betrekking tot alle zaken omtrent de Giveaway zijn definitief en zijn niet onder voorbehoud van beoordeling of beroep van een deelnemer of een derde partij.

Door te winnen gaat de winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar gegevens in overeenstemming met het privacy beleid van Schoeffaerts en met deelname aan de wedstrijd. De winnaars worden via onze kanalen op de hoogte gebracht van hun prijs, met het verzoek hun naam en adres op te geven, zodat de gegevens voor verwerking kunnen worden opgestuurd.

Prijs

De promotieprijs is te zien op de Schoeffaerts communicatie-kanalen. Er wordt geen geldbedrag of andere alternatieve prijzen aangeboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.

Verzending

Schoeffaerts zal alleen de prijzen in België versturen/bezorgen.

Persoonsgegevens

Elke winnaar komt overeen dat, door deelname aan een Giveaway, Schoeffaerts de naam van de winnaar op elke manier en op elk medium mag gebruiken voor promotionele doeleinden zonder dat hiervoor aanvullende goedkeuring of compensatie is vereist, met inbegrip van het posten in een Instagram-post en/of Instagram Stories.

Beperking van aansprakelijkheid

Door deelname aan de Giveaway komt elke deelnemer overeen om Schoeffaerts zijn wettelijke vertegenwoordigers, respectieve functionarissen, bestuurders, medewerkers en tussenpersonen te vrijwaren, ontslaan en schadeloos te stelen van alle schade in welke vorm dan ook die wordt geleden of ondervonden in verband met de Giveaway of het accepteren van de prijs.

Schoeffaerts is niet verantwoordelijk voor:

  • onjuiste of onnauwkeurige informatie over de inzendingen die van invloed kan zijn op het vermogen van een persoon om deel te nemen aan de wedstrijd of om een prijs te ontvangen, met inbegrip van maar niet beperkt tot menselijke fouten, technische storingen, verloren gegane of vertraagde inzendingen om welke reden dan ook, weglatingen en inzendingen die niet volledig voldoen aan deze wedstrijdregels;
  • technische storingen van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot storingen, onderbrekingen of verbrekingen van telefoonlijnen of netwerkhardware of -software;
  • verloren, onvolledige, vertraagde, verminkte of verkeerd geadresseerde inzendingen of aangifte- en vrijwaringsformulieren;
  • letsel of schade aan personen of eigendommen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kan worden veroorzaakt door deelname aan de wedstrijd of het ontvangen of gebruiken of misbruiken van een prijs.
  • Laattijdige, verloren, foutieve of mislukte pogingen om een potentiële winnaar op de hoogte te stellen.

Post

Schoeffaerts behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel de Giveaways op enig moment te annuleren of de voorwaarden van de post te wijzigen en een dergelijke wijziging is onmiddellijk van kracht op moment van publicatie.